CZ   EN   PL   RU
Průmyslové řídicí a diagnostické systémy
Home O nás Aktuality Produkce Aplikace Reference Ke stažení Dotace Kontakty

Diagnostika důlních ventilátorů

Nabídka řešení vytvořená akciovou společností AURA a.s. pro segment důlních ventilátorů

DULVENT.jpg


Řešení diagnostiky a řízení důlních ventilátorů předkládaná AURA a.s. jsou určena primárně především pro dva okruhy zákaznických problémů. Prvním je zdánlivě neřešitelná situace, kdy je nezbytné zajistit maximální bezpečnost provozu s minimálními náklady, druhým je komplexní zajištění fungování důlního ventilačního systému.

Do první skupiny spadají například doly, u kterých dochází k obnovení činnosti, nebo doly, které po letech stagnace zvyšují svůj výkon v důsledku rostoucí poptávky po uhlí. Je bezpodmínečně nutné zajistit bezpečnost provozu a přitom nejsou k dispozici dostatečné finanční zdroje na provedení komplexní rekonstrukce systému větrání. Naše nabízené řešení umožňuje splnění náročných provozních kritérií osazením původního - staršího ventilátoru technickými prostředky pro zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti provozu za zlomek nákladů ventilátoru nového. Vhodný návrh řešení a výběr technických prostředků často umožní splnit současné provozní a bezpečnostní limity bez nutnosti provádět okamžitou nebo úplnou výměnu celého systému včetně ventilátoru.
 
Do druhé skupiny jsme zahrnuli integrované řešení systému spojujícího řídicí funkce ventilátoru a jeho pomocných zařízení do jednoho celku s diagnostickým systémem. Řešení je určené především pro firmy zaměřené na projekty, poskytování služeb v oblasti důlní činnosti, zajišťující dodávky nebo nutnou údržbu a může se dobře uplatnit i při úplné rekonstrukci větrání s dodávkou nového ventilátoru.
 
AURA a.s. v obou uvedených případech dodává řešení osvědčená z pohledu respektování konkrétního prostředí a individuálních požadavků klienta.
 
Osazení starších strojů diagnostickou aparaturou v rámci rekonstrukce nebo procesů oživení musí splňovat specifické podmínky spojené s provozem v prostředí s nebezpečím výbuchu metanu a odolností zařízení proti nepříznivým vlivům okolí (prašnost, vlhkost, vysoká teplota, atd.). Náročným kritériím musí vyhovět nejen samotné ventilátory, ale také všechny části diagnostických, monitorovacích a řídicích systémů. Důležitý je individuální přístup ke každému návrhu řešení vycházející z reálných možností dodatečné vestavby čidel a měřicích metod zvolených s ohledem na konkrétní provozní rizika stroje.
Diagnostikou je osazen nejen samotný ventilátor, ale i pomocné prvky, jako budič, elektromotor nebo regulační ústrojí. Vzhledem k tomu, že nároky na spolehlivost provozu jsou mimořádné, je zařízení osazeno větším množstvím čidel vibrací, sleduje se stav ložisek, na chladicí okruh motoru jsou umístěny teploměry, vinutí elektromotoru je osazeno teploměrnými čidly, sleduje se také funkce mazacích okruhů, kontrolují hladiny oleje, hydraulik a další. Systém doplňuje speciální čidlo pro indikaci provozu v labilní části charakteristiky ventilátoru a možnost měření doplňkových veličin (průtok, průtočné množství), kterými se dokládá správná funkce větrání.
 
Základem diagnostického systému je modulární systém MMPS (AURA a.s.). Jedná se o stavebnicový systém samostatných modulů pro zpracování signálů z různých typů čidel. Programové funkce zajišťují kromě běžného sledování provozních hodnot a vydávání varovných a odstavných signálů také paralelní sběr rychlých časových průběhů pro další podrobnou frekvenční diagnostiku nebo nadstavbové analytické funkce. Komunikační rozhraní slouží k přenosu naměřených hodnot a stavů z MMPS do řídicího systému a pro účely dálkového servisu, tj. přenosu provozních a analytických údajů na odborné servisní pracoviště.
 
Základní myšlenkou integrovaného systému řízení a diagnostiky ventilátoru je minimalizace rozsahu vstupních zařízení a jejich opakovaného využití jak pro řídicí tak i pro diagnostické funkce. Znamená to, že sledované veličiny do systému vstupují pouze v jediném bodě (monitoring), jsou lokálně zpracovány (diagnostika, řízení) a s ostatními systémy jsou v případě potřeby sdíleny vnitřními přenosy (stavy, komunikace). Lokálním uzavřením každé řídicí a regulační smyčky se vazba na nadřízený řídicí systém omezuje jen na zaslání povelu pro místní systém a potvrzení správné funkce. Důležitou vlastností systému je testování správné funkce a redundance přenosových prostředků odpovídajícím požadavkům funkční a provozní bezpečnosti SIL.
 
Programové řešení AURA a.s. umožňuje místní zobrazení a přenos obrazovek systému do vnitřní počítačové sítě zákazníka v jednoduchém formátu pro prohlížení běžnými internetovými prohlížeči. Prostřednictvím zabezpečeného internetového připojení je možné sledovat provozní a servisní údaje na vzdáleném pracovišti a poskytovat obsluze odbornou pomoc při prevenci a hledání provozních vad.
 
Možnosti komunikace zahrnují i posílání SMS zpráv po telefonu s hlášením mimořádných stavů určeným pracovníkům provozu nebo údržby. 
 
AURA a.s pro dodávky a jejich realizaci hledá partnery. Vzhledem k odborným požadavkům a časovým nárokům na přípravu jde o společnosti, které mají zájem o dlouhodobou spolupráci s objekty důlní činnosti a potřebné realizační kapacity. Podmínkou pro partnera je technická schopnost realizace, přístup ke konečnému zákazníkovi a znalost místního prostředí.
AURA a.s. poskytne trvalou podporu při přípravě řešení „na míru", úplnou dodávku zařízení (v případě potřeby rozšířenou i o ventilátor, rozvodny a další příslušenství), zaškolení zaměstnanců a konzultační činnost po telefonu s případnou servisní podporu.

 

 
 
 
© 2023, AURA a.s.
Telefon: 382 524 224
E-mail: